Subscribe to Đề thi Công chức

Đề thi Công chức

Đáp án và đề thi viết quản lý nhà nước

Đáp án và đề thi viết quản lý nhà nước

Một số câu hỏi tham khảo – Đồng chí hãy trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và nhà nước về đổi mới nền hành chính… Read more »

Tài liệu thi công chức Kế toán năm 2013

Tài liệu thi công chức Kế toán năm 2013

Bộ đề thi Công chức kế toán 2012 dành cho những bạn đang chuẩn bị thi công chức. Bộ đề gồm các môn Môn nghiệp vụ hành chính, Chuyên ngành… Read more »

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013

Tổng hợp Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013 Lĩnh vực Nông Nghiệp, Văn phòng,Thủy lợi, Kinh tế Lĩnh… Read more »

Đề thi và đáp án Công chức 2012 – Tin học văn phòng

Đề thi và đáp án Công chức 2012 – Tin học văn phòng

Đề tin học văn phòng (40câu/45ph) 1. Trong excel 2003 muốn đánh số trang trên 1000 thì làm cách nào: a. Ko đánh được vì số quá lớn b. Insert/Page… Read more »

Ôn tập thi tuyển công chức chuyên ngành y tế

Ôn tập thi tuyển công chức chuyên ngành y tế

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ. 1- Công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ,… Read more »

Đề thi và đáp án Công chức 2012 – môn tiếng Anh (60 câu/90 ph)

Đề thi và đáp án Công chức 2012 – môn tiếng Anh (60 câu/90 ph)

Đề thi tiếng Anh (60 câu/90 ph) (Làm luôn trên đề, 1 bài điền từ cho sẵn, 1 bài là tự tìm từ để điền, 2 bài đọc hiểu, 1… Read more »

Nội dung thi công chức Giáo viên THPT

Nội dung thi công chức Giáo viên THPT

Câu1 . Nêu nghĩa vụ của cán bộ , công chức . Liên hệ với nhiệm vụ của GV Điều 6. Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau… Read more »